• Assurantiekantoor Herman Handstede

  • Assurantiekantoor Herman Handstede

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer Assurantiekantoor Herman Handstede
De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). Op grond van de Wet financieel toezicht leest u hier de dienstenwijzer van Assurantiekantoor Herman Handstede.

Bedrijfsgegevens
Assurantiekantoor Herman Handstede
Dorrewold 21
7213 TG Gorssel
Tel: 0575491333
Mobiel: 0657114047
Email: info@assurantiekantoorhermanhandstede.nl
Website : www.assurantiekantoorhermanhandstede.nl
Kamer van Koophandel nummer: 61530611
Assurantiekantoor Herman Handstede is geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten onder nummer 12042851.

Aard van dienstverlening
Assurantiekantoor Herman Handstede heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
-Schadeverzekeringen Particulier
-Schadeverzekeringen Zakelijk

Geen zeggenschap
Assurantiekantoor Herman Handstede is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in het kapitaal van mijn onderneming.

Adviesvrij
Assurantiekantoor Herman Handstede is adviesvrij. Dat wil zeggen dat ik geen enkele contractuele verplichting heb om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen. Ik werk samen met diverse verzekeraars middels mijn agentschappen, wat overigens niet betekent dat ik met alle verzekeraars zaken doe.

Beloning
De beloning voor mijn dienstverlening (Schadeverzekeringen Particulier en Schadeverzekeringen Zakelijk) bestaat uit provisie. Deze provisie is een onderdeel (percentage) van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.

Wat verwacht ik van u
Het is belangrijk dat u juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Als bij schade achteraf blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden de schade niet of niet helemaal hoeft te vergoeden.

Als er zaken wijzigen in uw persoonlijke situatie verwacht ik dat u dit aan mij doorgeeft. Denk bijvoorbeeld aan een verandering door samenwonen, huwelijk, scheiding, het overlijden van een partner, verhuizing of verbouwing. Kortom, geef alle veranderingen die van invloed kunnen zijn op uw verzekering(en) door. Indien u een beroep moet doen op uw schadeverzekering in verband met schade, is het belangrijk dat u de schade zo snel mogelijk bij mij of de verzekeraar meldt.

Klachtenprocedure
Uiteraard doe ik mijn best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u desondanks niet tevreden en heeft u een klacht, dan vraag ik u mij dit direct te laten weten. Ik zal mijn uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Als ik uw klacht niet naar uw tevredenheid oplos kunt u contact opnemen met een onafhankelijk klachteninstituut waarbij mijn kantoor is aangesloten. Dat is het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. 0703338999, www.kifid.nl. Het aansluitingsnummer van mijn kantoor is 300.015880.

Uw persoonsgegevens
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, of om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Technische en organisatorische maatregelen voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. De gegevens die ik van u krijg, gebruik ik uitsluitend om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan mijn advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u mij vraagt dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat ik contact moeten zoeken met verzekeraars, expertisebureaus, en andere partijen die relevant zijn bij de uitvoering van de verzekeringen.

Bij verzekeraars gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren.

Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Daarbij geef ik alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Ik bewaar de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen, die ik voor u tot stand heb gebracht, zijn geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van u in dit kader heb ontvangen.

Wat zijn uw rechten?
U bent mijn klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik wel of niet ontvang. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Die vat ik hieronder samen.

a) U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb verwerkt. Dit overzicht verstrek ik u kosteloos.

b) Wanneer u meent, dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Dit stel ik zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen, wanneer de gegevens waarmee ik voor u werk correct zijn.

c) Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie heb geregistreerd, dan kunt u mij vragen deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoe ik in dat geval aan uw verzoek.

d) Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mag doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal ik dan uiteraard voldoen.

e) Indien u dat wenst, kunt u mij vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

f) Wanneer ik van derden persoonlijke informatie over u ontvang, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, of andere financieel adviseurs dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?
Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Heb ik alle stukjes tot mijn beschikking, dan slaag ik er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of mij beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan mis ik een of meerdere stukjes van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Ik zal u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat ik niet over alle informatie kon beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Mis ik te veel informatie, dan kan ik geen verantwoord advies opstellen en zal ik u mededelen dat ik de gevraagde werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan
Zoals hierboven aangegeven, probeer ik zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen mijn kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u desondanks klachten hebben over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat u hierover contact met mij opneemt.

Mocht u toch van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Algemene voorwaarden
Op al mijn diensten en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Assurantiekantoor Herman Handstede van toepassing. Deze kunt u vinden op www.assurantiekantoorhermanhandstede.nl